VIDEOS

SEMINARS | WORKSHOPS | MORE

Voice equality: Giving everyone a voice in the workplace

Empowering women in business and supporting startups

Women’s Day Panel Discussion Preparing Girls Today to be Leaders Tomorrow

Ask An Expert | My Holland – Emotional Intelligence & Women Leadership

FQ: The New EQ | My Holland | TEDxMonashUniversityMalaysia

My Holland, Nhà sáng lập và CEO tại Equest Asia | HOMECOMING EP02

Boosting organisational performance by advancing equal opportunities

ILO Master trainer “Leadership” Voice Equality”

UNDP Responsible Business Study Panelist

Philippine HR Congress 2019

CEO Conference June 2019

EQuest Asia RESILIENCE in time of VUCA

EQuestAsia 2nd #LinkedinLocal Ho Chi MInh last July11 2019

Team Coaching Leading with EQ

Creative Thinking & Cross-Cultural Training

Emotional Intelligence (EQ) and Anxiety

EQuestAsia’s Retreat and Team Bonding Programs

Emotional Intelligence (EQ) and Motivation

HR Academy Seminar: Why people with high emotional intelligence are more successful and happy?

Emotional Intelligence (EQ) and Happiness. What s the link?

1st #LinkedInLocal Community in Ho Chi Minh, Vietnam

Women Leadership and Empowerment

My Holland explained Emotional Intelligence in 2 minutes

EQUEST ASIA

Book Happiness is the Way: Q & A with author My Holland

Interview about new book Happiness is the Way

How to find happiness amidst Covid-19?

A new beginning is coming in Asia…

EQuest Asia Team Bonding Strengths Focus 2019

2019 Self Leadership Event Calendar

Scroll to Top

Liên Hệ

Chỉ cần hoàn thành biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn, thông thường trong vòng 24 giờ.

Nhập email của bạn để tải Retooling Your Mindset eBook!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải A Brief Guide to Happier Workplaces eBook!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải Take a burnout test!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải EQuest Asia Brochure!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải tài liệu!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.